Les postals republicanes (1931 – 1936)

Aquesta col.lecció de postals de Sant Sadurní es va editar durant la Segona República, concretament entre 1931 i 1936. En elles, el topònim del municipi apareix ja normalitzat i ben escrit per primera vegada en aquesta mena de suport, en consonància amb el corresponent acord municipal. Tanmateix , en una d’elles, veiem l’indret de Torre Ramona (Subirats) que consta com pertanyent al terme municipal de Sant Sadurní, ja que durant aquest període es va tramitar la corresponent segregació de Subirats. D’aquesta col.lecció se’n devien imprimir i vendre poques unitats, ja que costa molt trobar-ne a les fires de brocanters i antiquaris.

Aquest cèntric carrer, malgrat els succesius canvis de règim, ha mantingut sempre la denominació tradicional de Raval. Amb la proclamació de la república va esdevenir però Raval del 14 d’abril; després de l’ocupació de Sant Sadurní per les tropes franquistes, Arrabal de Calvo Sotelo ; i amb l’adveniment del primer ajuntament democràtic després de la dictadura va recuperar la seva denominació primigenia, sense afegits circumstancials. Cliqueu a sobre i s’ampliarà. POSTAL FACILITADA PER JORDI PARERA I CARDÚS. ARXIU COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS

La biblioteca pública de la Caixa de Pensions, inaugurada el 7 d’agost de 1933, i el carrer Fermín Galán. Aquest personatge , nascut a Cádiz el 1899 i afusellat a Huesca el 1930, és considerat un màrtir de la causa republicana. L’ajuntament local el va honorar dedicant-li aquest carrer. Cliqueu a sobre i s’ampliarà. POSTAL FACILITADA PER JORDI PARERA I CARDÚS. ARXIU COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS

La plaça de la República i la façana de la Casa de la Vila. Cliqueu a sobre i s’ampliarà. POSTAL FACILITADA PER JORDI PARERA I CARDÚS. ARXIU COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS

El carrer Cavallers. De les plaques esmaltades publicitàries que pengen de les façanes ( Singer, Kodak, Café Tupinamba, Tintoreria Solanes, Rellotgeria Uyà , Venda de tabacs…) només he aconseguit recuperar-ne tres, que formen part de la meva col.lecció. Cliqueu a sobre i s’ampliarà. POSTAL FACILITADA PER JORDI PARERA I CARDÚS. ARXIU COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS

Vista general de l’estació i de les caves Freixenet . L’anunci de Codorníu però era el primer que donava la benvinguda als visitants. Estava situat en els baixos d’un immoble ja desaparegut. Cliqueu a sobre i s’ampliarà. POSTAL FACILITADA PER JORDI PARERA I CARDÚS. ARXIU COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS

El carrer Diputació. Retinc a la retina les dues emes que es poden veure en el lateral de l’immoble més alt de la dreta de la imatge. Formaven part d’un anunci publicitari que es va mig destruïr? Algú sap a què corresponien? Cliqueu a sobre i s’ampliarà. POSTAL FACILITADA PER JORDI PARERA I CARDÚS. ARXIU COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS

Torra Ramona (Subirats) . El barri de Sant Joan de Subirats ( on es troba ubicada Torre Ramona) es va incorporar al municipi de Sant Sadurní d’Anoia durant l’etapa republicana i després de la Guerra Civil aquesta integración es va revertir. A l’angle superior dret de la fotografia veiem el Montcau. Cliqueu a sobre i s’ampliarà. POSTAL FACILITADA PER JORDI PARERA I CARDÚS. ARXIU COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS

Les postals sadurninenques editades durant el període de la Segona República ( 1931 – 1936) són una raresa i costa de trobar-les a les fires d’antiquaris i brocanters. No consta ni a l’anvers ni al revers cap referència que ens permeti saber qui en va ser l’editor, qui havia capturat les fotografies que s’hi reproduïen, quants models va imprimir i quantes se’n van distribuir i vendre. De les set que avui es mostren en aquest post , quatre tenien una significació republicana: les del Raval del 14 d’abril, la de la biblioteca pública i carrer Fermin Galán (en honor a aquest heroic defensor del règim republicà) , la de la plaça de la República i la de Torre Ramona.

 

Tots els canvis de règim, aquí i a la Xina, provoquen substitucions en el nomenclàtor dels carrers i places de pobles i ciutats. És de manual. El Raval de Sant Sadurní , per exemple, en un termini de 10 anys ( de 1930 a 1939), va canviar de nom tres vegades; primer es deia Raval, sense més; el 1931 el van batejar com Raval del 14 d’abril ( data de proclamació de la República) i com Arrabal de Calvo Sotelo arran la victòria feixista , amb l’ocupació de la Vila el 22 de gener de 1939. Tots sabien que l’apropiació de l’espai públic amb noms i símbols del règim vigent tenia una enorme influència sobre els ciutadans. Quaranta anys després, el primer ajuntament democràtic de la segona meitat del segle XX va recuperar el nom original, sense afegits i sense sectarisme. (En contrapunt, fa tres mesos vaig visitar el poble aragonès de Fuentespalada, a la comarca del Matarranya, i allí, ben be al davant de la porta de l’església principal, la del Salvador, encara es trobava el monument a José Antonio Primo de Rivera i a les víctimes locals de la Guerra Civil atribuïdes al bàndol franquista o nacional, amb la corresponent làpida de marbre de ritual. A les successives autoritats municipals d’aquests darrers 38 anys i als seus votants els deu semblar bé).

 

Val a dir que en els casos dels carrers Fermin Galán i Arrabal de Calvo Sotelo (com també d’altres com Buenaventura Durruti , José Antonio Primo de Rivera, V División de Navarra… denominacions més o menys efímeres en el nomenclàtor dels carrers de Sant Sadurní ) , la vinculació emocional era més aviat remota i forçada, excepte, òbviament, per als fanàtics defensors dels uns i dels altres.

 

En quan a Torre Ramona , la immensa majoria del veïns d’aquest barri que sempre havia estat adscrit al terme municipal de Subirats van promoure’n el 1933 la seva segregació i posterior annexió al de Sant Sadurní d’Anoia, amb el document següent:

 

“Los abajo firmantes, todos ellos vecinos de la barriada de Sant Joan de Subirats, del término municipal de Subirats, acuden ante el Honorable ciudadano Alcalde del Municipio de Sant Sadurní d’Anoia con el fin de exponerle la general y unánime voluntad de todos los susodichos vecinos de agregarse, con el caserío y las tierras que estos ocupen, al término municipal de Sant Sadurní d’Anoia y, por tanto, quedar segregados del término municipal de Subirats, al cual pertenecen actualmente.

Esta demanda que formulamos ante usted es voluntad, también, de todos los suscritos que sea presentada y leída ante el honorable Consistorio que tan dignamente preside, para que se digne otorgarle su aprobación y, en consecuencia, admitir la agregación de la parte del término del municipio de Subirats que se describe en este mismo escrito, según los planos que se acompañan y, a la vez, poder ser admitidos como vecinos de su digna municipalidad.

Al objeto, pero, que nuestra demanda sea entendida en los términos justos con que todos la formulamos, hemos creído conveniente darle el soporte de los razonamientos que seguidamente se indicarán y precederla de una consideración histórica con el fin de alejar la falsa interpretación que podría dársele, de obedecer la falsa interpretación que podría dársele, de obedecer a móviles de ligera inconstancia o bien a raquíticas y huidizas rivalidades de barriada, que jamás hemos sentido.

CONSIDERACIÓN HISTÓRICA

Con el nombre de “Universidad del término y Castillo de Subirats” fueron reunidas bajo una sola jurisdicción señorial, desde los orígenes de la edad medieval, todas las tierras que hoy formamos los poblados de La Vern, Ordal, Sant Pau d’Ordal, Monistrol de Moia y el Municipio de Sant Sadurní d’Anoia. […] donde figura el término de Subirats con 174 fuegos que corresponden a una media de 870 personas. Debe, también, tener presente que la extensión territorial de aquella vieja jurisdicción se extendía a 10.000 hectáreas de terreno, de las cuales actualmente sólo se conservan 7.000.

La escasa población con que contaba un territorio tan extenso y conocidas como son las circunstancias históricas en que vivían los pueblos de la edad media, constatamos el hecho que la Universidad de Subirats, al compás del ritmo general de la época, no tenía otras preocupaciones que las de defensa en las incursiones que eran frecuentes.

En cuanto a la Historia, pero, da el giro en la Edad moderna y Catalunya, siguiendo la corriente de un progreso material y económico que la fortalece, vio crecer las pequeñas villas y lugares, convirtiéndose en fuertes núcleos de población, estas se organizaron por primera vez bajo el tipo del Municipio moderno, inaugurado en toda España bajo las directrices forjadas por los legisladores de las Cortes de Cádiz. Fue entonces que los pueblos tuvieron que ceñirse a una nueva estructura administrativa que no habían conocido nunca y fueron arrinconadas por arcaicas e inservibles las viejas jurisdicciones señoriales que no respondían a las nuevas necesidades.

Pero algunas de aquellas viejas jurisdicciones sobrevivieron con el nombre de Municipios, sin responder a ninguna necesidad presente. Tal vez los legisladores las mantuvieron con la esperanza de que el peso de la fuerte tradición histórica que arrastraban algunas comarcas, sería suficiente para hacerlas entrar en la corriente del progreso moderno.

Muchas de aquellas no tuvieron éxito en esta noble ambición. Tal es el caso del municipio de Subirats, el cual no solamente no ha conservado su antiguo esplendor histórico, sino que ha disminuido considerablemente, incluso en el orden económico y administrativo.

Pone de manifiesto de una manera incuestionable esta afirmación la total despoblación del primitivo núcleo de Subirats alrededor del castillo. Lo que ha hecho necesario a pesar de conservar el nombre de municipio de Subirats, establecer su capitalidad en la barriada de Sant Pau d’Ordal, la más numerosa que existe en el término.

Estas barriadas, algunas de las cuales han crecido considerablemente, se encuentran hoy desplazadas de la citada capitalidad municipal y a la vez imposibilitadas de concentrarse administrativamente en 10 que fue Castillo de Subirats, par haber desaparecido el pequeño núcleo de vecinos que había en otro tiempo.

Ultra la agregación al término del Municipio de Sant Sadurní d’Anoia que los abajo firmantes solicitan de la parte del término de Subirats, creemos oportuno de apuntar la idea de la conveniencia de reformar totalmente la división administrativa local del término y Municipio de Subirats, haciendo las alteraciones del término que fuesen necesarias con el fin de dar a cada barrio la municipalidad que mejor le corresponda.

Descripción de la parte del término de Subirats, la agregación de la cual al municipio de Sant Sadurní d’Anoia, se solicita.

La parte del término de Subirats que se solicita agregar al Municipio de Sant Sadurní d’Anoia es la comprendida en el plano adjunto, señalado con el núm. 1. Al Norte confronta con tierras de los términos de Sant Sadurní y Gelida; al Sud, con otras tierras de Subirats; al Este, con las de Gelida, y al Oeste, con las de Sant Sadurní.

Está atravesada de Este a Oeste par el ferrocarril de Barcelona y Picamoixons y no existe ninguna estación ni apeadero en todo el trayecto de la parte del término a que aludimos; la estación más próxima y más accesible para toda la barriada es la de Sant Sadurní d’Anoia. También la atraviesa en la misma dirección el río Anoia, el cual en el citado trayecto no tiene ningún puente y los habitantes de la parte baja de la barriada quedan incomunicados del resto del término de Subirats y de su Municipio. El único puente sobre el río es el de Sant Sadurní d’Anoia dentro de la misma Vila. Finalmente, existe todavía la carretera de Gelida a Sant Sadurní. El terreno comprendido dentro del polígono de la parte del término, la agregación de la cual se solicita al Municipio de Sant Sadurní, y se encuentran enclavados, a un lado y otro del río, los Caseríos siguientes:

Casas habitadas

                            Sant Joan / Torre Ramona       14

                            Casa Blanca                             8

                            Molí de la Coloma                     2

                            Casa Novas                              1

                            Altra Casa                                 1

                            Carrer Vermell                           8

                            Maset d’en Ros                        1

                            Cal Senyoret                             1

                            Can Carbó                                2

                            Pas de Piles                              6

                            La Foradada                             1

                            Can Garriga                              1

                            Sant Isidre                                4

                            Can Bosch                               9

                            Fàbrica                                     1

                            Can Ferrer                                2

                            Maset                                       1

                            Molí Vell                                    1

                            Fàbrica Guineu                         1

                            Total                                       63

Fundamentos legales y razones económicas en los cuales apoyamos nuestra petición.

  1. Voluntad unánime de la barriada

Nuestra petición viene fundamentada en el derecho incuestionable que dimana de la voluntad unánime de todos los vecinos de la barriada. Esta voluntad viene expresamente consignada en las firmas puestas al pie de este escrito, el cual ha sido previamente leído a todos los firmantes. Tales firmas tienen la expresión de un plebiscito, la fuerza del cual debe ser ponderada debidamente con todo el conjunto de las otras raones que exponemos a continuación.

  1. Elemento personal y real

En el punto concreto de nuestra petición objeto de este escrito concurren los dos elementos, personal y real, igualmente indispensables para toda base de Municipio. El elemento personal está representado por los vecinos domiciliados con casa abierta en la barriada que actualmente forma parte del término y Municipio de Subirats. El elemento real es la parte del término del Municipio de Subirats que pretendemos segregar y agregar al Municipio de Sant Sadurní d’Anoia.

  1. Vecindad

Los abajo firmantes somos todos vecinos del Municipio de Subirats con casa abierta en la parte de término del citado municipio objeto de este escrito, la condición jurídica del cual viene constatada por la certificación librada al pie de este escrito por el Secretario Municipal del Ayuntamiento de Subirats.

  1. Unidad de convivencia

Los caseríos dispersos en esta parte de término y los habitantes de estos caseríos forman un núcleo con todas las características propias de una barriada en la que existe una muy destacada unidad económica, comercial y municipal. Esta unidad de convivencia se manifiesta por las dos razones esenciales que la determina. La primera razón es el hecho positivo de la citada convivencia que se transluce en todas las manifestaciones de la vida de esta barriada, y la voluntad unánime de los vecinos en constatarla; la carretera de Gelida a Sant Sadurní pone en comunicación a los habitantes de los caseríos dispersos y los caminos que forman las vertientes completan la red de comunicaciones que estimulan el conjunto de vida de la barriada. Esta unidad de vida viene todavía constatada por el hecho de poseer Parroquia eclesiástica, casi exclusiva del caserío de la barriada.

La segunda razón es el alejamiento forzado de todo otro núcleo municipal que no sea el de Sant Sadurní d’Anoia. Por un lado, existe el río Anoia que atraviesa la barriada sin que exista nungun puente de enlace. Por otro, encima de la carretera está la riera Lavernó que acaba de dificultar el acercamiento a la capitalidad municipal, a Sant Pau d’Ordal. Los planos señalados con los números 2 y 3, demuestran muy gráficamente las dificultades, y a veces las imposibilidades, que tienen los vecinos de esta barriada para acercarse a la capitalidad municipal.

  1. Proximidad con Sant Sadurní d’Anoia

El trozo de término que solicitamos que sea agregado al término y Municipio de Sant Sadurní d’Anoia, no solamente confronta con el término municipal de este último Municipio, sino que sus habitantes deben pasar forzosamente por la Vila de Sant Sadurní d’Anoia para llegar a Sant Pau d’Ordal, donde radica el Municipio de Subirats.

Todo ello hace que la relación constante de los vecinos de la barriada de Sant Joan de Subirats con la Vila de Sant Sadurní d’Anoia sea un hecho incuestionable que se pone de manifiesto no solamente durante los días de mercado, sino también en toda otra manifestaci6n de la vida cotidiana y, par tanto, los abajo firmantes nos dirigimos respetuosamente a la Corporaci6n Municipal de Sant Sadurní d’Anoia, por medio de su honorable Alcalde, para que quiera estudiar atentamente nuestra demanda que, además de ser del todo justa, es a la vez una necesidad urgente para la vida y el desarrollo de los intereses morales y materiales de la citada barriada.

Sant Joan de Subirats, veinticinco de agosto de mil novecientos trenta y tres.”

A continuacio figuren les signatures de : Josep Ros i Romeu, Magí Parera i Parera, Antoni Llopart, Josep Gual i Matas, Amadeu Rovira i Rigol, Joan Gavaldà, Antoni Parera i Torrents, Engràcia Parera i Parera, Pere Parera i Martí, Carme Parera i Casanovas, Llorenç Castellví, Teresa Martí i Duran, Jaume Parera i Domènech, Concepció Clos i Vallès, Pere Bages i Romeu, Dolors Bosch i Durbán, Pere Roqueta, Maria Herrero i Roqueta, Joan Sogas i Torelló, Maria Poch i Tort, Maria Lahosa i Fulcó, Àngela Calix i Ollé, Jaume Montserrat i Calix, Catarina Durán, Joan Pedragosa i Torelló, Teresa Sala i Vidal, Josep Vilaneo i Bladé, Baldesca Farnós i Borràs, Vicenç Sogas i Sabaté, Teresa Benaiges, Pere Carbó i Parellada, Soledat Sogas i Torelló, Pere Carbó i Santacana, Joaquima Durbán i Morera, Daniel Rigol i Güell, Josepa Parera i Borrell, Antoni Castellví i Sabaté, Maria Castellví i Parera, Josep Gili i Puig, Irene Badell i Costa, Maria Gili i Badell, Dolors Ferré, Pere Gual i Carafí, Josep Gabaldà i Samper, Manuela Munclús, Pere Olesa i Serres, Josep Ros i Romeu, Lluís Duran i Guilera, Jacint Boix, Antoni Piñol, Joaquim Duran, Tere Àvila Avante, Maria Pascual i Mateu, Rosa Binaixa i Serres, Baptista Turo i Amposta, Eduard Torra i Escaramis, Maria Miquel i Munné, Carme Gabaldà, Rita Romeu i Carbó, Eulàlia Romeu i Romeu, Eusèbia Antolín i Albesa, Maria Pasies i Albesa, Àngel Gabaldà, Vicenç Cuadern i Semper, Joan Gabaldà, Josepa Albiol, Isabel Barberà, Júlia de C. de Bosch, Joan Bosch i Torrents, Maria Arbiol i Dilla, Florenci Belsa, Pilar Martín i Moliner, Justino Belsa Aparicio, Antoni Orpí i Gili, Pere Compte Gibert, Dolors Ventura, Nicolasa Durban, Miquel Solé, Rosa Panadés i Olivella, Miquel Solé i Armengol, Enric Esteve i Amat, Lluïsa Homs i Buxadera, Teresa Armengol i Pascual, Rossend Solé i Ribas, Carme Burgades i Casanelles, Josep Dulcet i Rovira, Dolors Gual, Onofre Carrion, Miquel Moya i Parés, Vicenç Martín Clemente, Pere Torres i Piñol, Francesca Carrió, Pere Torres i Gual, Maria Busquets i Piñol, Pere Mascaró i Rovira, Dolors Carbó i Altimiro, Antoni Gual i Carafí, Remei Llopart i Esteva, Felip Ollé, Amàlia Vallès i Vidal, Miquel Albiol, Rosa Matas i Alemany, Àngel Albiol i Serrat, Encarnació Bios i Vidal, Domènec Sabaté, Apolònia Serrat, Àngel Albiol i Serrat, Pere Ros i Carbó, Maria Romagosa, Andreu Ros i Carbó, Empar Ros, Paulí Llopart i Carbó, Joan Llopart i Pujol, Maria Pujol i Bas, Josep Solà i Ribas, Mercè Solé i Piñol, Pere Cusiné i Ribé, Lluís Ràfols i Vendrell, Eulàlia Bosch i Durbán, Joan Vendrell i Guilera, Ramon Bujons i Catasús, Teresa Rovira i Rigol, Dolors Catasús i Canals, Agustí Rovira i Notó, Teresa Solé i Casanellas, Joan Manchon i López, Filomena Olivé i Miret, Ramon Badell i Costa, Ramon Bosch, Júlia Bosch, Montserrat Bosch i Casanovas, Adelina Arcas i Díaz, Jaume-Amadeu Rovira i Rigol, Margarita Campomar de Gol, Josep Rosell, Emili Gol, G. de Valicourt, Mª Amor Gost de Gol, Ob. de Valicourt, P. de Ballester de Valicourt, Pere Torres, Manuel Bardina, Lluís Vilarnau, Pilar Ballester de Valicourt, Josep de Fortuny, G. de Gol, Mateu Trapa, Elvira Carbó, Rosa Tarafa, Josep Bujon, Josep Carbó, Ramon Solé, Antoni Catasús, Vicenç Romagosa, Rosa Ros, Encarnació Ros, Jaume Catasús, Mercè Margarit, Josep Llopart, Àngela Llopart, Feliu Gual, Mercè Ros, Salvador Solé, Antònia Isart, Josep Bosch i Ventura, Teresa Torres, Maria Cartró, Pau Bujons, Emília Bujons, Basilisa Surià “.

            Manuel RICH I CASANOVAS, Secretario del Ayuntamiento de Sant Sadurní d’Anoia,

CERTIFICO    que en el libro de actas de las sesiones municipales, en la sesión celebrada el día veintinueve de marzo del corriente año, entre otros existe el siguiente acuerdo:

“Se da cuenta del dictamen de la Comisión de Gobernación en el cual por los vecinos de Sant Joan de Subirats se solicita la agregación a nuestro municipio, el cual dictamen, que fue aprobado por unanimidad, dice así: ‘Vistas las peticiones de agregación a nuestro municipio de los vecinos de Sant Joan de Subirats, firmadas por la casi totalidad de los mencionados vecinos y percatados de las consideraciones que en sus escritos de solicitud expresan; CONSIDERANDO que este Ayuntamiento debe aceptar y agradecer el deseo de los indicados vecinos de pertenecer con tierras y caseríos al padrón de vecinos de nuestro municipio; CONSIDERANDO que la Ley Municipal Catalana, en su artículo cinco, prevé este caso y faculta y autoriza a los Ayuntamientos para aceptar estas agregaciones, las características de los cuales se ajusten a los contenidos del citado artículo. Es por ello que, previo el informe que deberá ser solicitado a los municipios a los cuales afecte la segregación de las citada vecindades, esta Comisión somete a la Corporación Municipal la aceptación de estas agregaciones y solicita que se comunique a los interesados a fin de poder iniciar seguidamente las gestiones oficiales”. Aquest text, amb les signatures, s’ha inclòs en l’obra Relats republicans. Sant Sadurní d’Anoia, 1931 – 1939 que es presentarà el proper 30 de setembre a la Fassina de can Guineu.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s